Devlet Ödemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık giderlerinin karşılanmasını belirli kriterlere bağlamıştır. 

Bu kriterler, sürekli güncellenen SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)'da yer almaktadır.

İşitme Cihazları

İşitme Cihazlarının karşılanmasına dair koşullar, Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.35'nci maddesinde düzenlenmiştir.

28 Aralık 2018 Resmi Gazete Sayı: 30639 1. Mükerrer Madde 10

Sağlık Uygulama Tebliği Madde 3.3.35 

İşitsel İmplantlar (Kohlear Implant)

İşitme İmplantların karşılanmasına dair koşullar, Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.36'ncı  maddesinde düzenlenmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliği Madde 3.3.36  (Değişiklik: 26 Kasım 2016)

İşitme Cihazı Bedeli

Sağlık Uygulama Tebliği - Ek-3/C-3

Aynı Tebliğ Eki sayfa 263'de yer alan “D01004” SUT Kodlu Tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ic1_28_04_2021.png

Belirlenmiş olan bu tutar birim fiyattır ve ödenecek olan net tutar belirlenirken bu tutar üzerinden hesaplanır. İşitme cihazı kullanıcısının yaşı, bakmakla yükümlü olan kişinin veya kendisinin çalışan veya emekli olma durumu ödenecek net tutarı belirleyen etkenlerdir.

Sağlık uygulama Tebliği Madde 3.3.35 - 7:

18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan işitme cihazı tutarı; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için % 60 ve 13-18 yaş için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.

ic2_28_04_2021.png

DİKKAT!

Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaçlarda olduğu gibi tıbbi cihaz ve diğer medikal ürünlerin ödenek bedelleri üzerinden katılım payı kesintisi uygulamaktadır. Kesinti oranları Emekliler için % 10, Çalışanlar için ise % 20 olarak gerçekleşmektedir. Yaşa, emekli veya çalışan durumuna bağlı olarak net ödenek tutarları aşağıdaki gibidir.

 
ic3_28_04_2021.png

İşitme Cihazı Pil Bedeli

Sağlık Uygulama Tebliği - Ek-3/C-4

Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)” listesinde işitme cihazı pil bedeli belirlenmiştir.

icp1_28_04_2021.png

Sağlık Uygulama Tebliğinin işitme cihazı piline ait ödeme kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi raporuna istinaden; işitme cihazı başına haftada en fazla 2 (iki) adet işitme cihazı pili olmak üzere en fazla 1(bir) yıllık miktarının bedeli Kurumca karşılanır.

icp2_28_04_2021.png

Sağlık Uygulama Tebliği

Madde 3.3.35 İşitme Cihazları ve Kulak Kalıbı

DEĞİŞİKLİK

1)  Dijital programlanabilir işitme cihazlarının bedelleri Kurunca karşılanır. Kurumca bedeli karşılanacak olan kulak arkası veya kulak içi / kanal içi dijital programlanabilir işitme cihazları asgari;

 

     a)   Otomatik veya manuel ses kontrol sistemi, maksimum çıkış kontrol sistemi kazanç kontrol sistemi,

     b)   En az dört kanal (Kanaldan bağımsız - channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda bu özellik aranmaz.)

     c)   FM sistem uyumu (18 yaş üzeri hastalarda ve kulak içi / kanal içi cihazlarda bu şart aranmaz),

     ç)   Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi,

     d)   Çift mikrofon (kulak içi / kanal içi cihazda bu şart aranmaz),

 

özelliklerine sahip olmalıdır. 13 yaş altı hastalarda kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

2)  İşitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 5.3.2 numaralı maddesinde tanımlanan belgelere ilave olarak;

 

      a)  0-4 yaş çocuklar için işitsel beyin sapı odyometrisi (ABR Testi) ve otoakustik emisyon ile birlikte davranım odyometri testi sonucunun kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi veya odyolog tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı,

 

      b)  4 yaş üzeri saf ses odyometri testi yapılan hastalar için saf ses odyometri testinin, kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi veya odyolog veya odyometrist tarafından onaylanmış aslı,

 

      c)  4 yaş üzeri saf ses odyometri testi yapılamayan hastalar için işitsel beyin sapı odyometrisi (ABR Testi) ve otoakustik emisyon ile birlikte davranım odyometri testi sonucunun kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı hekimi veya odyolog tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı istenecektir. Belirtilen odyolojik testlerin tamamının sağlık kurulu raporunun düzenlendiği sağlık kurumunca yapılmış olması gerekmekte olup, odyolojik test sonuçları 6 (altı) ay sureyle geçerlidir.

3)   İşitme eşiği tayini ABR testi ile yapılması gerekenlerde, 500 veya 1000 Hz Tonal ABR eşikleri ve klik ABR de elde edilen eşikler test rapor kısmında dB nHL olarak belirtilmelidir.

 

4)   İşitme  eşiği  tayini  saf ses odyometri  testi  ile yapılmışsa;  test en az  500-1000-2000-4000  Hz  frekanslarında  hava  yolu  ve  500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında kemik yolu işitme eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme test sonuçlarını içermelidir. 8 yaş altı çocuklarda konuşmayı ayırt etme skoru şartı aranmaz. 8 yaş ve üzerinde konuşmayı ayırt etme testinin yapılamadığı durumlarda ise gerekçenin (hastanın Türkçe bilmemesi, serabral palsi, motor mental retardasyon, afazi gibi) sağlık kumlu raporunda belirtilmesi gereklidir.

 

 

5)   İşitme cihazı bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için;

 

      a)  0-18 yaş çocuklarda; tek taraflı veya bilateral işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının, en az 1 (bir) kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı, Kurumla sözleşmeli 3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

 

      b)  18 yaş üzeri hastalarda tek taraflı işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının en az 1 (bir) kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

 

    c)  Sağlık kurulu raporlarında kalıcı işitme kaybı olduğu ve bu fıkranın (d) bendinde belirtileri odyolojik kriterleri sağladığının belirtilmesi gerekmektedir.

      ç)    18 yaş üzeri ilk kez işitme cihazı kullanacak hastaların, ikinci kulağına işitme cihazı ödenebilmesi için en az 6 ay süre ile işitme cihazı kullanması gerekmekte ve bu süre sonunda cihazdan yarar gördüğünün resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ancak daha önce 6 ay veya daha fazla süre ile işitme cihazı (tek taraflı veya bilateral) kullanan hastalarda bu bentte belirtilen 6 ay süre şartı aranmayacaktır.

*** 28 Nisan 2021 tarih ve 31468(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin 1. Sayfa 9’nci maddesi gereği “3.3.35 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tek taraflı veya bilateral” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “tek taraflı” ibaresi ve (ç) bendinin tamamı yürürlükten kaldırılmıştır. 

     d)    İşitme eşikleri saf ses odyometri testi veya davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise ilgili kulakta 500-1000-2000- 4000 Hz frekanslarında hava yolu saf ses ortalamasının 26 dB ve üzerinde, ABR ile belirlenmiş ise Tonal ve Klik ABR'de elde edilen eşiklerin 30 dB nHL ve üzerinde olması gerekmektedir.

 

 

6)  Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi raporuna istinaden; 13 yaş altı hastalarda 6 ayda 1 (bir) defa, 13 yaş üzeri hastalarda ise yılda 1 (bir) defa işitme cihazı kulak kalıbı bedelleri Kurumca karşılanır. Ancak işitme cihazlarının ilk kez alınması aşamasında kulak kalıbı bedelleri Kurumca karşılanmaz.

 

 

7)  18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan işitme cihazı tutarı; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için % 60 ve 13 - 18 yaş için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedelleri karşılanır.

Sağlık Uygulama Tebliği 3.3.35'inci Maddesinin Düzenlenmiş Son Halini İncelemek ve İndirmek İçin Tıklayınız...

Son Değişiklik Tarihi : 28 Nisan 2021